Bild_32_atervinning_700

16.1 Inledning

Återvinning av asfalt har stor betydelse inom anläggningsbranschen. Detta beror till stor del på en successiv ökning av miljömedvetandet i samhället. Idag formuleras och ställs krav på hantering av miljöfrågor för all verksamhet. Denna medvetenhet har resulterat i att stora mängder av asfaltmaterial återvinns och används som vägbyggnadsmaterial. Detta har i sin tur medfört en hel del erfarenheter gällande hantering av asfaltåtervinning samt en positiv utveckling av metoder och utrustning inom anläggningsbranschen.

Samtidigt har en hel del studier och forskning genomförts i syfte att bättre kunna beskriva dessa erfarenheter i form av tekniska termer. Erfarenheterna och studieresultaten tillsammans är av stor betydelse för resultatet av anläggningsarbeten där återvinning av asfaltmaterial har tillämpats. Handboken för återvinning skulle kunna betraktas som ett försök till en sammanställning av erfarenheterna och studieresultaten mellan åren 1990-2000. Ambitionen för framtagandet av en handbok för återvinning av asfalt var att behandla de allra flesta frågeställningarna i samband med asfaltåtervinningar under olika förhållanden. Det bör påpekas att handboken stödjer sig på kunskapsläget samt gällande regelverk, lagar och förordningar runt 2000. Sedan dess har återvinning blivit allmänt etablerat och ingår rutinmässigt i all hållbar asfaltproduktion i Sverige.

Projektet för framtagandet av handbok för återvinning av asfalt finansierades av Trafikverket (dåvarande Vägverket), Sveriges Kommuner och Regioner – SKR (dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting – SKL), Luftfartsverket och Fortifikationsverket. I styrgruppen för projektet deltog följande personer:
Bengt Krigsman, Vägverket, Vägavdelningen
Bengt Magnusson, Vägverket, SV
Hans Stjernberg, Vägverket Region Väst
Hans-Erik Fredbäck, Fortifikationsverket
Nils Ulmgren, NCC (FAS)
Nils-Erik Nyqvist, Luftfartsverket
Åke Sandin, Göteborg Gatu AB (SKL)

Arbetet utförs av en arbetsgrupp bestående av:
Bo Simonsson, Vägverket, Produktion
Hamid Zarghampour, Vägverket, Vägavdelningen, Projektledare
Per Tyllgren, Skanska (FAS)
Svante Johansson, Travecon HB, Redaktör
Torbjörn Jacobsson, VTI

Handboken för återvinning av asfalt publicerades hösten år 2000.  I Återvinningshandbokens kapitel 1 ges en kort innehållsdeklaration om handbokens olika kapitel.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-01

Återvinningshandboken kapitel 1

Kapitlet inleds med en genomgång av handbokens uppläggning. Därefter kommer en kort beskrivning av bakgrunden till handbokens tillkomst, innehållande bl a något om den utveckling vi haft under senare år på återvinningen i Sverige och något om de mängder av returasfalt som var aktuella 1998. Sedan kommer ett kortare avsnitt om historiken för återvinning av asfalt, följt av ett avsnitt om begreppsförklaringar där några för boken grundläggande begrepp definieras. Därpå kommer ett kort avsnitt om några av de lagar och förordningar som finns inom området. Kapitlet fortsätter med några ord om förbrukning av naturresurser och planering av återvinning, och avslutas med ett kort resonemang om ekonomi.

16.2 Arbetsmiljö och yttre miljö

Kapitlet startar med en omsorgsfull behandling av arbetsmiljön. Även förorenad asfalt, t ex asfalt innehållande tjära, tas upp till diskussion. Därefter beskrivs den yttre miljön, d v s hur asfaltåtervinningen påverkar den omgivande miljön. Till sist kommer att avsnitt som behandlar miljöskydd för mellanlager där utlakning diskuteras och där broschyren ’Vägen tillbaka’ refereras.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-02

Återvinningshandboken kapitel 2

16.3 Borttagning, bearbetning och förvaring av asfalt

Inledningsvis finns några allmänna förutsättningar beskrivna. Sedan följer ett avsnitt om borttagning av asfaltbeläggning där borttagningsmetoder och återvinningsalternativ finns beskrivna i tabellform. Olika typer av mellanlager beskrivs i nästa avsnitt och kapitlet avslutas med en översiktlig beskrivning av bearbetning av returasfalt.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-03

Återvinningshandboken kapitel 3

16.4 Metodöversikt

Kapitlet börjar med en övergripande allmänt hållen beskrivning av tillgängliga återvinningsmetoder. Sedan följer en översiktlig presentation av återvinningsmetoderna i tabellform och där finns även lättfattliga principskisser för varje metod. Därefter finns en genomgång av olika möjligheter att återvinna asfalt. De olika alternativen är beskrivna på en överskådlig bild. Nästa avsnitt innefattar en beskrivning av återvinningsprocesserna. Kapitlet avslutas med en genomgång av metodernas förekomst och användning där Vägverkets återvunna mängder visas liksom en fördelning mellan olika återvinningsmetoder.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-04

Återvinningshandboken kapitel 4

16.5 Karakterisering av returasfalt

I inledningen diskuteras allmänt behovet av en karakterisering och därefter följer en diskussion om returasfaltens inverkan på återvunnen beläggning. Sedan följer en diskussion om olika fall av karakterisering för val av metod och för proportionering. Därefter kommer ett avsnitt om karakterisering för metodval där erforderliga provningar för metodval gås igenom. Till sist kommer ett avsnitt som beskriver de provningar som är nödvändiga för karakterisering vid proportionering.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-05

Återvinningshandboken kapitel 5

16.6 Val av återvinningsmetod

Kapitlet innehåller råd för vad man bör tänka på när man väljer återvinningsmetod med hänsyn till olika parametrar. Första avsnittet innehåller en inledning där förutsättningarna för valet beskrivs. Där finns också beskrivet två exempel på återvinningsobjekt som används för bedömning av lämplig metod igenom hela kapitlet. I följande avsnitt delas objekten in i olika objektkategorier efter objekttyp och trafik.

Därefter diskuteras val av metod med hänsyn till klimat, objektstorlek och tillståndsbedömning på objektet samt granulatets egenskaper. Sedan följer ett avsnitt om miljö där det diskuteras hur transportbehov, energiåtgång och förbrukning av material påverkar metodvalet. Avsnittet därefter diskuterar betydelsen av tillgång till returasfalt i mellanlager. I ett avsnitt om ekonomi finns anvisningar för hur beräkning av nuvärdekostnader per år, s k annuiteter, för olika metoder kan beräknas. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar sammanställning av faktorer för val av metod.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-06

Återvinningshandboken kapitel 6

16.7 Kall återvinning i verk

Kapitlet inleds med ett allmänt avsnitt om kall återvinning i verk. Därpå följer ett avsnitt om tillverkning av asfaltmassa där olika verkstyper beskrivs översiktligt. Efter ett kort avsnitt om granulat kommer en beskrivning av hur inblandning av vatten och stenmaterial går till och vilka typer och halter av nytt bindemedel som kan vara lämpliga. En noggrann genomgång av transport, utläggning och packning av massa följs av en beskrivning av egenskaperna hos nylagd beläggning.

Därefter kommer en noggrann stegvis genomgång av materialprovning och krav på granulat, massa och beläggning med särskild betoning på dimensioneringsförutsättningar, förundersökning av returasfalt, proportionering, provningsmetoder och rekommendationer för krav på material, massa och beläggning. Kapitlet avslutas med en översiktlig genomgång av erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos kalltillverkad återvinningsmassa.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-07

Återvinningshandboken kapitel 7

16.8 Halvvarm återvinning i verk

I inledningen beskrivs allmänt egenskaperna hos massor som tillverkats halvvarmt i verk, varefter olika typer av tillverkningsprocesser beskrivs. Sedan följer att avsnitt som behandlar granulatet och dess egenskaper, efter vilket inblandning av stenmaterial och vatteninnehåll behandlas. Råd för inblandning av nytt bindemedel vid halvvarm återvinning i verk beskrivs och därefter kommer ett avsnitt som beskriver transport, utläggning och packning av den halvvarma massan för att uppnå bästa möjliga resultat. Nästa avsnitt innehåller en beskrivning av egenskaperna hos nylagd beläggning. Kapitlet fortsätter med en omsorgsfull genomgång av materialprovning och krav på granulat, massa och beläggning, där huvudvikten är lagd på dimensioneringsförutsättningar, förundersökning av returasfalt och funktionellt inriktad proportionering. Som avslutning beskrivs erfarenheter från uppföljningar i fält samt egenskaper hos halvvarm återvinningsmassa, där resultat från ett antal olika återvinningsobjekt redovisas.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-08

Återvinningshandboken kapitel 8

16.9 Varm återvinning i verk

Kapitlet inleds med ett allmänt resonemang om metodens användning, följt av en kort beskrivning av olika typer av tillverkningsprocesser. Därefter kommer ett avsnitt om egenskaperna hos granulatet och hur detta påverkar resultatet. Nästa avsnitt behandlar tillsatsen av nytt bindemedel och därefter följer ett avsnitt om transport, utläggning och packning. I påföljande avsnitt ges rekommendationer för krav på asfaltmassa, beläggning och färdig vägyta och som avslutning kommer ett avsnitt med erfarenheter av varm återvinningsmassa tillverkad i verk där resultat från laboratorie- och fältprovningar penetreras.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-09

Återvinningshandboken kapitel 9

16.10 Kall- och halvvarm återvinning på plats

Kapitlet inleds med ett allmänt resonemang om de olika metoder som används. Där ingår också en genomgång av olika bindemedel och stenmaterial som används samt vilka objekttyper som lämpar sig för denna typ av återvinning. Sedan kommer ett avsnitt som berör de produktionsmetoder som är aktuella. Här ingår metoderna stabilisering, remixing-stabilisering och djupfräsning. Därefter följer ett kort avsnitt om lämpliga lagertjocklekar för de olika metoderna följt av ett avsnitt om egenskaperna hos färdig vägyta. I påföljande avsnitt beskrivs förprovning, proportionering och produktions- och kvalitetskontroll följt av ett kort avsnitt om rekommendationer för krav på färdig vägyta. Kapitlet avslutas med en utförlig genomgång av erfarenheter av kall- och halvvarm återvinning på plats från utförda objekt.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-10

Återvinningshandboken kapitel 10

16.11 Varm återvinning på plats

Ett allmänt hållet avsnitt inleder med en översikt av de varianter av metoden som förekommer liksom av metodens användningsområden. Därefter följer ett avsnitt om värmebehandling typ Heating följt av ett avsnitt om återvinningsmetoden Repaving. Vad Remixing innebär och erfarenheter av metoden kommer sedan och kapitlet avslutas med en beskrivning av återvinningsmetoden Remixing Plus.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-11

Återvinningshandboken kapitel 11

16.12 Asfaltgranulat i obundna lager

I en inledning diskuteras motivet för användning av asfaltgranulat utan tillsatser av nytt bindemedel. Sedan kommer ett avsnitt som beskriver användning av förseglat asfaltgranulat. I följande avsnitt beskrivs användning av asfaltgranulat som obundet material, varefter användning av asfaltgranulat till grusslitlager gås igenom. Kapitlet avslutas med en genomgång av användning av asfaltgranulat som stödremsa och ett avsnitt som beskriver andra användningsområden för granulat.

Klicka på länken nedan så öppnas kapitlet som pdf-fil.

PIC16-12

Återvinningshandboken kapitel 12

Författare

Hamid Zarghampour
Teknologie Magister, Vägverket, Vägavdelningen, Borlänge