Ordlista

Ordlista2020-04-05T17:19:32+02:00
amin2016-02-16T15:32:36+01:00

amin
amine
samlingsnamn på vidhäftningsmedel där aminogrupper är de aktiva elementen

analysprov2015-12-03T09:11:18+01:00

analysprov
test sample
prov av mängdvara i det skick det analyseras

anjonemulsion2015-12-03T09:14:02+01:00

anjonemulsion
anionic emulsion
emulsion med de emulgerade dropparna negativt laddade

arbetsrecept2015-12-03T09:12:10+01:00

arbetsrecept
job mix formula
avtalade tekniska specifikationer på en leverans, upprättade enligt ett fastställt schema

asfaltbeläggning2015-12-03T09:23:22+01:00

asfaltbeläggning
asphalt pavement
den bitumenbundna delen av överbyggnaden

asfaltbetong AB2015-12-03T09:24:04+01:00

asfaltbetong AB
asphaltic concrete
utlagd och packad asfaltmassa
Anm. Asfaltbetong utförs vanligen av asfaltmassa med harmoniks kortkurva och varmbitumen. Speciella typer förekommer med varierande bindemedelsslag och kornkurva, alltefter avsedd tillämpning och önskade egenskaper.

asfaltbärlager AG2015-12-03T09:19:51+01:00

asfaltbärlager AG
hot-mix base
bitumenbundet bärlager

asfaltemulsionsbetong AEB2015-12-03T09:27:46+01:00

asfaltemulsionsbetong AEB
cold emulsion mix
asfaltbetong osm tillverkats med bitumenemulsion som bindemedel

asfaltgranulat2015-12-03T09:27:00+01:00

asfaltgranulat
granulerad returasfalt, förädlad genom krossning och siktning

asfaltgryta2015-12-03T09:28:37+01:00

asfaltgryta
bitumen cauldron
behållare för uppvärmning av bitumen eller gjutasfalt, vanligt uppvärmd med gasol

asfaltläggare2015-12-03T09:58:14+01:00

asfaltläggare
asphalt paver, finisher
maskin, självgående eller bogserad, hjul- eller bandburen, som mottager, breder ut och eventuellt packar asfaltmassa

asfaltläggare för kantstöd2015-12-03T09:59:00+01:00

asfaltläggare för kantstöd
curbing machine
asfaltläggare, som används för utläggning av asfaltkantstöd

asfaltmassa2015-12-03T10:00:30+01:00

asfaltmassa
bituminous mix(ture)
asphalt mix (AE)
stenmaterial blandat med bituminöst bindemedel

asfaltmastix2015-12-03T10:01:25+01:00

asfaltmastix
mastic asphalt
gjutasfalt för vattenisolering

asfaltraka2015-12-03T10:02:17+01:00

asfaltraka
rake
redskap liknande en kratta men med tvärslåns båda kanter släta

asfaltslam2015-12-03T10:02:58+01:00

asfaltslam
kallproducerad asfaltmassa i flytande form av stenmaterial, bitumenemulsion och ev tillsatser (Se även slamasfalt)

asfaltstöt2015-12-03T10:03:40+01:00

asfaltstöt
tamper
handredskap, bestående av en kvadratisk stampplatta på skaft, för packning av asfaltmassa

asfaltverk2015-12-03T10:05:08+01:00

asfaltverk
asphalt mixing plant
maskinell anläggning för varm, halvvarm eller kall blandning av stenmaterial och bindemedel

asfaltväg2015-12-03T10:04:21+01:00

asfaltväg
asphalt road
väg med lager av bituminös beläggning

ballast2015-12-03T09:12:49+01:00

ballast
aggregate
stenmaterialet i bunden överbyggnad

bandtransportör2015-12-03T10:48:42+01:00

bandtransportör
belt conveyour
ändlöst transportband

beläggningsfräs2015-12-03T10:51:31+01:00

beläggningsfräs
heater planer, cold milling machine
självgående eller boserad maskin för fräsning, eventuellt med samtidig omprofilering av beläggningsytan, alternativt efter föregående uppvärmning

beläggningshuggare2015-12-03T10:52:11+01:00

beläggningshuggare
road breaker
mejselformat, maskindrivet verktyg för sönderdelning av beläggning

betongväg2015-12-03T10:52:54+01:00

betongväg
concrete road
väg med övre lager av cementbetong, som kan vara gjuten eller utlagd och vältad

bindemedelshalt2015-12-03T11:06:17+01:00

bindemedelshalt
binder content
kvoten av bindemedelsmängd och materialmängd; vanligen vikt%

bindlager2015-12-03T11:07:39+01:00

bindlager
basecourse (BE), binder course
lager mellan slitlager och underliggande (eventuellt bundet) bärande lager

bitumen2015-12-03T09:15:16+01:00

bitumen
bitumen
mörkbrunt till svart ämne, bestående huvudsakligen av en blandning av naturligt förekommande eller genom distillation eller pyrolys framställd svårflyktiga och vattenolösliga kolväten och deras vattenolösliga derivat (Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC 48-1.1)

bitumen2015-12-03T11:10:22+01:00

bitumen
bitumen
mörkbrunt till svart ämne, bestående huvudsakligen av en blandning av naturligt förekommande eller genom distillation eller pyrolys framställd svårflyktiga och vattenolösliga kolväten och deras vattenolösliga derivat (Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC 48-1.1)

bitumenemulsion2015-12-03T11:11:25+01:00

bitumenemulsion
bitumen emulsion
finfördelning av bitumenpartiklar (droppar) i vatten, varvid en tillsatt emulgator dels underlättar finfördelningen och dels hindrar partiklarna från att sammansmälta

bitumenfyllt hålrum2015-12-03T11:12:41+01:00

bitumenfyllt hålrum
(aggregate) voids filled with bitumen
kvoten av bitumenvolym och stenhålrum i en asfaltmassa

bitumeniserad chipsten BCS2015-12-03T11:14:36+01:00

bitumeniserad chipsten BCS
precoated chippings
bitumenöverdragen (bituminiserd) chipsten

bitumenlösning2015-12-03T11:15:40+01:00

bitumenlösning
cutback bitumen
bitumen vars viskositet sänkts genom tillsats av petroleumdestillat lösningsmedel så att den kan användas utan egentlig eller med måttlig uppvärmning

bitumenstabilisering2018-04-02T18:19:41+02:00

bitumenstabilisering
bitumen stabilization
stabilisering med bituminöst bindemedel

bituminös beläggning2015-12-03T11:20:16+01:00

bituminös beläggning
asfaltbeläggning

blandararm2015-12-03T11:22:35+01:00

blandararm
paddle arm
del av blandarvinge

blandarblad2015-12-03T11:25:24+01:00

blandarblad
paddle tip
del av blandarvinge

blandare (asfalt)2015-12-03T11:49:47+01:00

blandare (asfalt)
mixer
maskin i vilken blandning av sten och bindemedel sker

blandartorn2015-12-03T11:26:19+01:00

blandartorn
mixing tower
del av asfaltverk i vilken stenmaterial och bindemedel siktas, proportioneras och blandas

blandarvinge2015-12-03T11:27:23+01:00

blandarvinge
mixer tower
maskindel fastsittande på en av axlarna i en tvångsblandare och bestående av en blandararm och ett på denna anbragt blandarblad

blåst bitumen2015-12-03T11:28:33+01:00

blåst bitumen
blown bitumen
bitumen som vid framställning oxiderats genom inblåsning av luft

blödning2015-12-03T11:29:59+01:00

blödning
bleedning
bindemedelsöverskott i vägytan

bombering2015-12-03T11:32:25+01:00

bombering
camber
äldre benämning på dubbelsidigt tvärfall

brytning2015-12-03T11:33:59+01:00

brytning
breaking
sammansmältning av samtliga droppar i en emulsion

brytpunkt (enl. Fraass)2015-12-03T11:36:30+01:00

brytpunkt (enl. Fraass)
Fraass breaking point
temperatur vid vilken ett prov i form av ett tunt bitumenskikt spricker, när det utsätts för upprepade böjningar under avkylning

bärighet2015-12-03T10:49:29+01:00

bärighet
bearing capacity
den största last, enstaka eller ackumulerad, som kan accepteras utan kvarstående deformation eller sprickbildning

bärlager2015-12-03T10:50:08+01:00

bärlager
base, base course, road base
lastfördelande lager

bärlagergrus2015-12-03T10:50:51+01:00

bärlagergrus
base gravel
stenmaterial för bärlager

chipsten2015-12-03T09:11:44+01:00

chipsten
chippings
stenmaterial av ensartad storlek, avsett för invältning i asfaltmassa eller i för ytbehandling.

cyklon2015-12-03T11:46:33+01:00

cyklon
cyclone (plant)
stoftavskiljare som utnyttjar centrifugalkraften i en virvel för stoftavskiljning
Anm. Det erhållna fillret kallas cyklonfiller

delkontroll2015-12-03T11:56:26+01:00

delkontroll
kontroll av del av parti

delprov2015-12-03T12:01:36+01:00

delprov
increment
ett eller flera prov uttagna på en gång på ett bestämt sätt ur ett mängdvaruparti

densitet2015-12-03T12:02:28+01:00

densitet
density
kvoten av en materialmängds vikt och volym
Anm. Ersätter termen ”täthet”
Se även kompakt resp skrymdensitet

depåtank för bindemedel2015-12-03T12:03:22+01:00

depåtank för bindemedel
storage tank
sluten behållare, vanligen isolerad och försedd med uppvärmningsanordning, för lagring av bituminösa bindemedel

destillat2015-12-03T12:04:36+01:00

destillat
distillate
vid destillation förångad och kondenserad produkt

destillation2015-12-03T12:06:02+01:00

destillation
distillation
kokning av ett ämne och kondensation av ångorna genom kylning till ett s k destillat, som vid rumstemperatur kan vara flytande eller fast; utföres där så erfordras vid undertryck (vakuumdestillation)

destillationsåterstod2015-12-03T12:07:26+01:00

destillationsåterstod
distillation residue
vid destillation icke förångad produkt

destillerad bitumen2015-12-03T12:09:32+01:00

destillerad bitumen
distilled bitumen, straigthtrun bitumen
bitumen framställd ur petroleum och utan annan behandling än destillation

diskontinuerlig gradering2015-12-03T12:15:00+01:00

diskontinuerlig gradering
gap grading
kornfördelning med partikelsprång dvs där mellanfraktion(er) saknas

dispersion2015-12-03T12:16:09+01:00

dispersion
dispersion
tvåfassystem av fasta partiklar eller finfördelad vätska i vätska, där de två vätskorna icke är lösliga eller endast begränsat lösliga i varandra

dränasfalt ABD2015-12-03T14:31:04+01:00

dränasfalt ABD
porous asphalt
extremt öppen asfaltbetong, hålrumshalt >15% med hög permeabilitet

dubbel ytbehandling Y2B, Y2G2015-12-03T14:31:46+01:00

dubbel ytbehandling Y2B, Y2G
double surface dressing
slitlager bestående av två lager bindemedel och två lager stenmaterial på grusunderlag (G) eller bituminöst underlag (B)

duktilitet2015-12-03T14:32:29+01:00

duktilitet
ductility
brottförlängningen hos ett bindemedel vid dragprovning enligt fastställt provningsförfarande

dynamisk viskositet2015-12-03T14:33:16+01:00

dynamisk viskositet
dynamic viscosity
enhet för viskositet, mäts i Ns/m2 = kg/ms

egenfiller2015-12-03T14:34:36+01:00

egenfiller
filler som utgör del av de tillsatta stenmaterialfraktionerna

egenkontroll2015-12-03T14:35:11+01:00

egenkontroll
kontroll utförd och redovisad av leverantören

elastomer2015-12-03T14:35:56+01:00

elastomer
elastomer
polymer med i huvudsak elastiska egenskaper (se även polymer)

elevator2015-12-03T14:36:41+01:00

elevator
elevator
anordning för uppfordring av material från en nivå till en annan

emulgator2015-12-03T14:37:28+01:00

emulgator
emulsifier
ämne som underlättar uppkomsten oöch bibehållandet av emulsion

emulsion2015-12-03T14:38:13+01:00

emulsion
emulsion
dispersion av vätska i vätska

emulsionsbärlager AEG2015-12-03T14:38:52+01:00

emulsionsbärlager AEG
cold emulsion base
bärlager bundet med bitumen tillförd i emulsionsform

emulsionsstabilitet2018-04-02T18:19:41+02:00

emulsionsstabilitet
emulsion stabilite
emulsions förmåga att vara emulsion

enkel ytbehandling Y1B, Y1G2015-12-03T14:40:19+01:00

enkel ytbehandling Y1B, Y1G
single surface dressing
slitlager framställt genom spridning av ett lager bindemedel och ett lager sten

envalsvält2015-12-03T14:41:17+01:00

envalsvält
single wheel roller
vält, vanligen bogserad, bestående av en vals

extraktion2015-12-03T16:55:55+01:00

extraktion
extraction
upplösning av bindemedel på kemisk väg (med lösningsmedel) i laboratorium

fallviktsprovning2015-12-03T16:57:28+01:00

fallviktsprovning
falling weight test
mätning av deflektionen (nedsjunkningen) hos en beläggning vid belastning med fallviktsapparat enligt fastställd standard

fiber2015-12-03T16:59:55+01:00

fiber
fibre
tillsats till asfaltmassa (vanligen cellulosa- eller mineralfiber) för att framför allt minska risken för bindemedelsavrinning

filler2015-12-03T17:00:41+01:00

filler
filler
stenmaterial <0,063 mm (i beläggningssammanhang)
Anm. Termen används ofta i praktiken för material som huvudsakligen innehåller denna fraktion. Sådana material är råfiller, egenfiller, cyklonfiller, köpfiller beroende på ursprunget.

fillerelevator2015-12-03T17:01:34+01:00

fillerelevator
filler elevator
dammtätt inbyggd elevator för uppfordring av filler

fillerhalt2015-12-03T17:02:25+01:00

fillerhalt
filler content
kvoten av fillermängd och mängd stenmaterial; vanligen vikt%.

fillersilo2015-12-03T17:03:07+01:00

fillersilo
filler silo, filler storage bin
silo för förvaring av filler

flagning2015-12-03T17:03:45+01:00

flagning
scaling, scabbing
lossning av belägning i form av flagor

flampunkt2015-12-03T17:04:32+01:00

flampunkt
flash point
lägsta temperatur vid vilken ett brännbart ämne avger gaser eller ångor i sådan mängd att dessa är antändbara vid provning enligt angiven standardiserad metod

flisig kornform2015-12-03T17:05:11+01:00

flisig kornform
flaky particle shape
kornform med väsentlig skillnad mellan bredd och tjockled

flisighetsindex2015-12-03T17:05:51+01:00

flisighetsindex
flakiness index
mått på flisighet

flockning2015-12-03T17:06:31+01:00

flockning
flocculation
sammangyttring av dispergerade partiklar så att de binds vid varandra i flockar

fluxad bitumen2015-12-03T17:07:13+01:00

fluxad bitumen
fluxed bitumen
bitumen som mjukgjorts genom tillsats av fluxmedel, vanligen <80 mm2/s

fluxmedel, bitumenflux2015-12-03T17:07:58+01:00

fluxmedel, bitumenflux
flux oil
mycket mjuk bitumen eller svårflyktigt oljedestillat, <80 mm2/s vid 60°C

fogförsegling2015-12-03T17:08:37+01:00

fogförsegling
joint sealing
sammanfogande av beläggningsstråk genom klistring av fogsidor och tätning av området kring fogen med bitumen i lösnings- eller emulsionsform

fogskärmaskin2015-12-03T17:09:19+01:00

fogskärmaskin
joint cutting machine, joint sawing mackine
maskin för skärning av fogar i bituminös beläggning

fogspricka2015-12-03T17:09:55+01:00

fogspricka
joint crack
längsgående spricka i fogen mellan beläggningsstråk

fogvärmare2015-12-03T17:10:31+01:00

fogvärmare
joint heater
anordning på asfaltläggare för kantvärmning av närliggande beläggningsstråk

fraktion2015-12-03T22:43:47+01:00

fraktion
fraction
1. del av destillat av bergolja motsvarande visst temperaturintervall
2. fraktion av stenmaterial, ex vis 4 – 8 mm

fraktionerade destillation2015-12-03T22:44:39+01:00

fraktionerade destillation
fractionated distillation
destillation med särskiljning av destillat motsvarande olika temperaturintervall

fri maskvidd2015-12-03T22:46:05+01:00

fri maskvidd
width of mesh
fria avståndet mellan trådarna i en trådsikt eller håldiametern i en sikt av perforerad plåt

fri spaltöppning2015-12-03T22:46:44+01:00

fri spaltöppning
gap width
fria avståndet mellan stavarna i en harpsikt

friktion2015-12-03T22:47:23+01:00

friktion
friction, skid resistance
motstånd mot glidning

friktionstal2015-12-03T22:48:04+01:00

friktionstal
skid resistance
motstånd mot glidning

fräsning2015-12-03T22:45:22+01:00

fräsning
milling, planing
avlägsnande av beläggningsmassa med roterande frästrumma

fårfotsvält2015-12-03T16:58:19+01:00

fårfotsvält
sheepfoot roller, paddle roller
vält med en eller flera valsar försedda med utskjutande stämplar

färskning, föryngring2015-12-03T16:59:12+01:00

färskning, föryngring
rejuvenation
förbättring av återvunnen massa genom tillsatser

försegling F2015-12-03T19:58:35+01:00

försegling F
seal coat
bituminäst bindemedel med påfört finkornigt stenmaterial över och delvis inträngt i en beläggningsyta

förstärkningslager2015-12-03T19:59:19+01:00

förstärkningslager
subbase
lastfördelande lager mellan bärlagret och terrassen normalt med lägre fordringar än på bärlagret

gallervält2015-12-04T16:05:33+01:00

gallervält
grid roller
vält med valsar utformade som gallerverk

gatstensväg2015-12-04T16:06:19+01:00

gatstensväg
stone paving
väg med slitlager av gatsten

gjutasfalt GJA2015-12-04T16:07:02+01:00

gjutasfalt GJA
mastic asphalt, gussasphalt
asfaltbeläggning med hög bindemedelshalt, där bindemedlet utgör en sammanhangande fas med innehållet stenmaterial och i tillräcklig mängd för att utfylla alla hålrum

gjutasfaltkokare2015-12-04T16:07:45+01:00

gjutasfaltkokare
mastic boiler, gussasphalt bioler
sluten behållare utrustad med anordningar för uppvärmning och omrörning, i vilken gjutasfalt blandas till färdig konsistens för utläggning

glas(transitions)punkt2015-12-04T16:09:31+01:00

glas(transitions)punkt
glass transition point
temperatur vid vilken flera fundamentala egenskaper språngartat ändras vid kylning

glidningsspricka2015-12-04T16:10:15+01:00

glidningsspricka
slippage crack
spricka som uppstått genom trafikalstrad glidning av översta lagret i en beläggningskonstruktion

gradering2015-12-04T16:11:04+01:00

gradering
gradation
annan benämning på kornfördelning

granulerad slagg2015-12-04T16:12:16+01:00

granulerad slagg
granulated slag
slagg som uppkommit genom att smält slagg kylts i vattenbad

grusväg2015-12-04T16:30:47+01:00

grusväg
gravel road
väg med slitlager av grus

gummihjulsvält2015-12-04T16:32:20+01:00

gummihjulsvält
tyred roller, pneumatic-tyred roller (AE)
vält, enaxlig bogserad eller tvåaxlig, självgående eller bogserad, försedd med ett antal luftgummihjul på varje axel

halvblåst bitumen2015-12-07T09:16:42+01:00

halvblåst bitumen
bitumen som vid framställning måttligt oxiderats genom inblåsning av luft

halvvarm blandad massa2015-12-07T09:18:46+01:00

halvvarm blandad massa
massa tillverkad och utlagd vid temperaturen 50 – 120°C

hammarkross2015-12-07T09:19:26+01:00

hammarkross
rotary hammer crusher
slagkross med rörliga slagor

handspridare2015-12-07T09:20:10+01:00

handspridare
spray lance
spridarramp som ej är monterad på spridartanken utan opereras för hand

harpsikt2015-12-07T09:20:52+01:00

harpsikt
harp screen
i sikt ingående siktelement med rektangulära hål eller spaltöppningar

harpsiktning2015-12-07T09:21:37+01:00

harpsiktning
harp sieving, harp screening
uppdelning i fraktioner med hjälp av harpsiktar

hjullastare2015-12-07T09:23:02+01:00

hjullastare
wheel loader
traktor utrustad med skopa för transport av vägmaterial

hund2015-12-07T09:23:46+01:00

hund
skip
den öppna vagn i ett asfaltverk av satstyp i vilken massan transporteras och som löper upp och ned på en hundbana

hundbana2015-12-07T09:24:32+01:00

hundbana
skip hoist
spårbana för diskontinuerlig befordring av material i hund

hygieniskt gränsvärde2015-12-07T09:25:20+01:00

hygieniskt gränsvärde
högsta godtagbara genomsnittshalt av luftförorening i inandningsluften. Luftförorening kan vara ett ämne eller en blandning av ämnen. Hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde.

hålrumshalt2015-12-04T17:48:26+01:00

hålrumshalt
voids ratio, air voids content
kvoten av hålvolym och skrymvolym i asfaltmassa

hålvolym2015-12-07T09:18:06+01:00

hålvolym
voids volume
sammanlagd volym av håligheter i asfaltmassa

hårspricka2015-12-07T09:22:21+01:00

hårspricka
hairline crack
hårfin spricka

impregnering2015-12-08T12:25:29+01:00

impregnering
priming, prime coating
preparering av grusvägbana med ett bituminöst bindemedel som förberedelse för ytbehandling

indränkt makadam IM2015-12-08T12:26:14+01:00

indränkt makadam IM
grouted macadam, penetration macadam (AE)
lager som bildaats genom utspridning av bituminöst bindemedel över ett packat och eventeullt tätat överbyggnadslager av makadam

inversion2015-12-08T12:26:52+01:00

inversion
inversion
inre och yttre fas i en dispersion byter roller

justering2015-12-08T12:28:37+01:00

justering
levelling
utfyllning av ojämnheter i beläggningsyra manuellt eller maskinellt genom påförande av ny massa (justeringsmassa)

jämnhet2015-12-08T12:27:59+01:00

jämnhet
evenness
funktionellt krav på hårdgjord yta i längs eller tvärled (väg elelr gata)

kalkstabilisering2018-04-02T18:19:41+02:00

kalkstabilisering
lime stabilization
stabilisering (av undergrund) genom inblandning av kalk

kallblandad massa2015-12-08T16:11:26+01:00

kallblandad massa
cold mix
massa tillverkad och utlagd, utan egentlig uppvärmning av stenmaterial d v s <50°C

kalldosering2015-12-08T16:30:52+01:00

kalldosering
cold proportioning unit, cold feed
del av asfaltverk bestående av en eller flera fickor med matare för proportionering av stenmaterial före inmatning i torktrumma eller blandare

kantspricka2015-12-08T16:41:02+01:00

kantspricka
edge crack
längsgående spricka invid beläggningskanten

katjonemulsion2015-12-08T16:42:22+01:00

katjonemulsion
cationic emulsion
emulsion där de emulgerade dropparna är positivt laddade

kilsten2015-12-08T16:58:20+01:00

kilsten
keystone, choke aggregate
makadam av viss kornstorlek använd för tätning av makadamlager av större kornstorlek

kinematisk viskositet2015-12-08T16:59:03+01:00

kinematisk viskositet
kinematic viscosity
kvoten av dynamisk viskositet och densitet, mätes i m2/sek eller mm2/sek = 1 centistok

klistring2015-12-08T17:31:08+01:00

klistring
tack coating
påförande av bituminäst bindemedel för befrämjande av vidhäftning till underliggande lager

koalescens2015-12-08T18:02:47+01:00

koalescens
coalescense
kohesion mellan emulgerande droppar

kombinationsvält2015-12-08T18:03:30+01:00

kombinationsvält
mixed roller with vibrating drum and rubber tyres
självgående vält, försedd med en vibrerande vals och en axel med luftgummihjul

kompaktdensitet2015-12-08T18:04:15+01:00

kompaktdensitet
maximum theoretical density
kvoten av vikt och kompaktvolym

konkross2015-12-08T18:05:16+01:00

konkross
cone crusher
kross med vertikal axel och konstruktion liknande spindelkrossens men med mindre lutning hos konans sidor, varigenom nedkrossningen ökas jämfört med vad som sker i en spindelkross

kontinuerlig blandare2015-12-08T18:06:13+01:00

kontinuerlig blandare
continuous mixer
blandare i vilken sten och bindemedel införes kontunuerligt i ena änden och den blandade massas utmatas i andra änden

kontinuerlig gradering2015-12-08T18:06:52+01:00

kontinuerlig gradering
continuous grading
kornfördelning där alla fraktioner inom spannet finns representerade

kontroll2015-12-08T18:08:15+01:00

kontroll
inspection
undersökning för att bestämma om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller givna fordringar

korn, partikel2015-12-08T18:14:17+01:00

korn, partikel
grain, particle
fri beståndsdel i ett stenmaterial eller granulerad returasfalt

korn(storleks)fördelning2015-12-08T18:10:07+01:00

korn(storleks)fördelning
aggregate grading, particle size distribution
frekvensdiagram som beskriver förekomsten av olika kornstorlekar, vanligen logaritmiskt

korn(storleks)kurva2015-12-08T18:13:06+01:00

korn(storleks)kurva
gradation curve
grafisk framställning av kornfördelning

kornform2015-12-08T18:14:52+01:00

kornform
particle shape
geometrisk form hos det enskilda kornet

kornfraktion2015-12-08T18:16:00+01:00

kornfraktion
particle fraction
korn inom visst kornstorleksintervall

kornstorlek