Välkommen till Asfaltboken

Asfaltboken är en läro- och uppslagsbok om asfaltteknik. Den första utgåvan av Asfaltboken gavs ut 1995 och har sedan dess varit stommen i den omfattande utbildning inom asfaltområdet som bedrivs inom Asfaltskolan.

I samband med en genomgripande revision 1999 publicerades Asfaltboken på Internet.

Asfaltskolans Utbildningsråd ansvarar för publicering och uppdatering av Asfaltboken. Ambitionen är att Asfaltboken kontinuerligt skall uppdateras med aktuell information av branschens egna experter.

Synpunkter på innehållet kan lämnas till Asfaltskolans Utbildningsråd. Kontaktinformation, se www.asfaltskolan.se.

historik

1. Inledning och historik

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen bildades år 1841…
Läs mer

Bild_04_vagarnas_roll_400

2. Vägarnas roll i samhället

Vägarna och transportsystemet från 1800-talet till våra dagar…
Läs mer

3. Vägens uppbyggnad

Vägens uppbyggnad med dess olika lager beskrivs.
Läs mer

Bild_15_stenmaterial_400

4. Stenmaterial

Uttrycken asfaltmassa, stenmaterial och ballast…
Läs mer

5. Bindemedel

Ursprung och definition av orden bitumen och asfalt presenteras…
Läs mer

Bild_58_tillsatsmedel_400

6. Tillsatsmedel

Tillsatsmedel används om det är någon egenskap…
Läs mer

Bild_22_funktionella_egenskaper_400

7. Val av beläggning

Väghållarens uppgift i samhället och hur han uppfyller kraven…
Läs mer

Bild_62_proportionering_400

8. Proportionering

Allmänna krav på asfaltmassan och hur den som utför beläggningen…
Läs mer

Bild_63_kvalitet_400

9. Funktionella egenskaper

Funktionella egenskaper och krav kan uttryckas på flera sätt.
Läs mer

Bild_16_bindemedel_400

10. Tillverkning

Det finns två grundtyper av asfaltverk, diskontinuerliga och kontinuerliga.
Läs mer

11. Transport

Transport av asfaltmassa är en mycket viktig del i produktionen av asfaltbeläggningar.
Läs mer

Bild_31_utlaggning_400

12. Utläggning

Det ställs många krav på asfaltbeläggningar.
Läs mer

Bild_19_packning_av_varm_asfalt_400

13. Packning av varm asfalt

Packningens betydelse för beläggningens hållbarhet
Läs mer

Bild_71_Kallmassateknik_400

14. Kallmassateknik och mjukasfalt

Kombinationen av avlägset belägna vägar med måttlig trafik…
Läs mer

Bild_26_tankbelaggning_400

15. Tankbeläggning

Kapitlet bygger på AMA Anläggning som beskriver utförande av tankbeläggning.
Läs mer

Bild_32_atervinning_400

16. Återvinning

Återvinning av asfalt har fått stor betydelse inom anläggningsbranschen på senare år.
Läs mer

Bild_60_val_av_belaggning_400

17. Kontroll och provning

För att försäkra sig om att slutprodukten får en hög och jämn kvalitet…
Läs mer

Bild_13_maskinkunskap_400

18. Maskinkunskap

Maskininvesteringarna i vår bransch är mycket kapitalkrävande.
Läs mer

Bild_38_miljo_400

19. Hälsa, säkerhet och miljö

Gator och vägar är bland de mest utsatta arbetsplatserna ur miljö och säkerhetssynpunkt.
Läs mer

20. Avhjälpande beläggningsunderhåll

Det är viktigt att kunna tyda sambandet mellan skadan på den belagda ytan…
Läs mer


21. Gjutasfalt

Gjutasfalt har använts sen början av 1800-talet till beläggningar av olika slag.
Läs mer

22. Vägmarkering

Vägmarkering är genom sitt visuella stöd
till trafikanter en nödvändig komponent för säker vägtrafik.

Läs mer